Als u niet uw lening kan betalen, ontstaan er schulden

Het ontstaan van schulden.

Schuldbemiddeling

Met het afsluiten van leningen en het hebben van schulden is op zichzelf weinig mis (denk aan hypotheken!), maar het wordt een ander verhaal wanneer een schuldenaar structureel niet meer in staat is om de ontstane schulden terug te betalen. Betalingsproblemen ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere; hieronder schetsen we de stadia in het proces. Het begint er vaak mee dat consumenten in de verleiding komen om een aanschaf te doen die, gezien hun financiële situatie, eigenlijk niet verantwoord is.

De benodigde middelen worden dan verkregen via een lening, die gezien wordt als een vorm van “sparen achteraf”. (Men kan zich echter meteen afvragen of dat wel goed zal gaan, als sparen vooraf kennelijk niet mogelijk was…). Wanneer de terugbetaling van de lening problemen geeft, wordt vaak een volgende lening afgesloten om het eerste “gat te dichten”. Dit verschuift de problemen echter alleen naar de toekomst en verergert ze —denk aan steeds groter wordende rentelasten.

Op een gegeven moment zal de consument niet meer in staat zijn om bepaalde rekeningen te voldoen. De schuldeiser zal hierover eerst een herinnering sturen, en vervolgens een aanmaning. Als een schuldenaar een achterstand heeft van meer dan twee maanden bij het terugbetalen van een lening, dan kan de geldschieter een schriftelijke ingebrekestelling sturen, en vervolgens de gehele schuld ineens opeisen.

Tenslotte kan men te maken krijgen met een deurwaarder. Deze kan beslag leggen op de huisraad van de schuldenaar en die verkopen om met de opbrengsten de schulden (verhoogd met kosten!) terug te betalen. De deurwaarder kan ook beslag leggen op loon of uitkering; daar komt dan wel de rechter aan te pas. De schuldenaar krijgt in zo’n geval een “beslagvrije voet” (onder het bijstandsniveau!) om van te leven; al het meerdere gaat echter naar de schuldeisers, totdat alle schulden zijn afbetaald

Het mag duidelijk zijn dat het niet verstandig is om de problemen zo ernstig te laten worden; het is veel beter om tijdig op zoek te gaan naar een oplossing in de vorm van schuldbemiddeling of schuldsanering. Het allerbeste is natuurlijk om vanaf het begin verstandig om te gaan met geld; een instantie die daarbij kan helpen is het NIBUD

Schuldbemiddeling

Wie niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan overwegen om een schuldbemiddelaar in de arm te nemen (Schuldenaars kunnen pas een beroep doen op de regeling voor wettelijke schuldsanering indien ze eerst hebben geprobeerd om tot een minnelijk akkoord te komen met hun schuldeisers.) De schuldbemiddelaar zal helpen met het opzetten van een afbetalingsregeling.

Dit houdt in dat de schuldenaar gedurende een periode van meestal drie jaar moet rondkomen van een bedrag rond het bijstandsniveau; alle overige inkomsten moeten worden gebruikt om de openstaande schulden zo veel mogelijk terug te betalen. Schulden die na deze periode nog resteren, worden kwijtgescholden. Voor schuldhulpverlening kan men onder andere terecht bij de Gemeentelijke Kredietbanken Succesvolle schuldbemiddeling is alleen mogelijk als alle schuldeisers akkoord gaan met het schuldregelingsvoorstel; gebeurt dit niet, dan resteert nog de mogelijkheid van wettelijke schuldsanering.

Rood staan is ook een “krediet”

Onder rood staan (officieel “rekening-courantkrediet” geheten) verstaat men de kredietvorm waarmee banken hun klanten in staat stellen om een tijdelijk saldotekort op hun betaalrekening op te vangen. Het komt wel voor dat rekeninghouders “per ongeluk” rood komen te staan, bijvoorbeeld door cheques uit te schrijven terwijl er onvoldoende saldo op de rekening staat.

Wie rood staat zonder daar met de bank vooraf afspraken over te hebben gemaakt, zal zijn saldo snel moeten aanvullen, en betaalt bovendien een hoge rente. Dit is dus bepaald geen aantrekkelijke “financieringsvorm”! Veel verstandiger is het om vooraf met de bank afspraken te maken over het gewenste rekening-courantkrediet. Daarbij wordt o.a. de kredietlimiet vastgesteld: het maximale bedrag dat de klant rood mag staan.

Direct Geld Nodig!!
dit veld niet invullen s.v.p.